AirCover për pritësit

Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja.
Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas.
Vetëm në Airbnb.

Verifikimi i identitetit të vizitorit

Sistemi ynë gjithëpërfshirës i verifikimit kontrollon detaje të tilla si emri, adresa, dokumenti zyrtar i identifikimit dhe të tjera, për të konfirmuar identitetin e vizitorëve që prenotojnë në Airbnb.

Shqyrtimi i rezervimit

Teknologjia jonë analizon qindra faktorë në çdo rezervim dhe bllokon prenotime të caktuara që shfaqin rrezik të lartë për festa të rrëmujshme dhe dëmtime të pronës.

Mbrojtje nga dëmtimet prej 3 milionë $

Nëse vizitorët nuk paguajnë për dëmet e shkaktuara në banesë dhe ndaj sendeve të tua personale, Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet është në fuqi për të të ndihmuar me rimbursimin e kostove deri në 3 milionë dollarë, duke përfshirë këto masa mbrojtëse të specializuara:

Vepra arti dhe sende me vlerë

Rimbursohu për veprat e artit ose sendet me vlerë të dëmtuara.

Automjete dhe varka

Rimbursohu për dëmtimet e makinave, varkave dhe mjeteve të tjera ujore që ti parkon ose ruan në banesën tënde.

Dëmtimet nga kafshët shtëpiake

Rimbursohu për dëmtimet e shkaktuara nga kafsha shtëpiake e një vizitori.

Humbja e të ardhurave

Nëse të duhet të anulosh prenotimet në Airbnb për shkak të dëmtimeve nga vizitorët, do të kompensohesh për të ardhurat e humbura.

Pastrim i thelluar

Merr rimbursim për shërbimet shtesë të pastrimit që kërkohen për të hequr njollat dhe aromat e tymit.

Sigurim për përgjegjësinë deri në 1 milion $

Mbrojtje edhe në rastet e rralla kur një vizitor lëndohet ose sendet e veta personale dëmtohen ose vidhen.

Linjë sigurie 24 orë

Nëse ndodh të ndiesh pasiguri, aplikacioni ynë ofron qasje me një shtypje tek agjentët e sigurisë të trajnuar posaçërisht, ditën dhe natën.

Zbulo detajet e plota se si mbrohesh nga AirCover për pritësit dhe përjashtimet e mundshme.

Vetëm Airbnb të ofron AirCover

Airbnb
Konkurrentët
Verifikimi i identitetit të vizitorit
Shqyrtimi i rezervimit
Mbrojtje nga dëmtimet prej 3 milionë $
Vepra arti dhe sende me vlerë
Automjete dhe varka
Dëmtimet nga kafshët shtëpiake
Humbja e të ardhurave
Pastrim i thelluar
Sigurim për përgjegjësinë deri në 1 milion $
Linjë sigurie 24 orë
Krahasimi bazohet në informacionin publik dhe ofertat falas nga konkurrentët kryesorë që nga muaji tetor i vitit 2022.

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Nuk mund ta gjesh atë që kërkon? Vizito Qendrën e ndihmës.

Mënyra tej mase e lehtë për ta bërë ambientin tënd Airbnb

Airbnb Start e bën më të lehtë publikimin e ambientit tënd në Airbnb, me ndihmën praktike të një superpritësi, nga pyetja jote e parë deri te vizitori yt i parë.